پارس برق
پرینت
پایه بست کمربندی فشاریواحد:mm


کد T قطرسوراخ پیچ
بسته بندی
PHC-4 3.8 4.8 100 تعداددربسته
PHC-5 5.0 7.0
PHC-5L 5.0 7.0
PHC-6.5 6.5 As Figure
PHC-8 8.1 6.2
PHC-9 9.4 As Figure
PHC-1105 11.0 As Figure
PHC-1509 7.8 6.0