پارس برق
پرینت
روکش حرارتی جمع شوی طلقیواحد:mm

کد

عرض قطعه

A

B

محدوده قابل استفاده

سیاه

ابی

سبز

قرمز

شفاف

سفید

زرد

HS-6.5BK

HS-6.5BE

HS-6.5GN

HS-6.5RD

HS-6.5T

HS-6.5WE

HS-6.5YW

6.5

4.1

3.6 ~ 6.5

HS-8.5BK

HS-8.5BE

HS-8.5GN

HS-8.5RD

HS-8.5T

HS-8.5WE

HS-8.5YW

8.5

5.2

4.5 ~ 8.5

HS-12BK

HS-12BE

HS-12GN

HS-12RD

HS-12T

HS-12WE

HS-12YW

12.0

7.6

6.5 ~ 12.0

HS-15BK

HS-15BE

HS-15GN

HS-15RD

HS-15T

HS-15WE

HS-15YW

15.0

10.0

8.5 ~ 15.0

HS-20BK

HS-20BE

HS-20GN

HS-20RD

HS-20T

HS-20WE

HS-20YW

20.0

13.0

11.0 ~ 20.0

HS-30BK

HS-30BE

HS-30GN

HS-30RD

HS-30WE

HS-30YW

30.0

19.0

16.0 ~ 30.0

HS-40BK

HS-40BE

HS-40GN

HS-40RD

HS-40WE

HS-40YW

40.0

25.0

22.0 ~ 40.0

HS-50BK

HS-50BE

HS-50GN

HS-50RD

HS-50WE

HS-50YW

50.0

32.0

28.0 ~ 50.0

HS-60BK

HS-60BE

HS-60GN

HS-60RD

HS-60WE

HS-60YW

60.0

38.0

33.0 ~ 60.0

HS-70BK

HS-70BE

HS-70GN

HS-70RD

HS-70WE

HS-70YW

70.0

44.0

37.0 ~ 70.0

HS-80BK

HS-80BE

HS-80GN

HS-80RD

HS-80WE

HS-80YW

80.0

50.0

42.0 ~ 80.0

HS-100BK

HS-100BE

HS-100GN

HS-100RD

HS-100WE

HS-100YW

100.0

63.0

55.0 ~ 100.0

HS-120BK

HS-120BE

HS-120GN

HS-120RD

HS-120WE

HS-120YW

120.0

76.0

65.0 ~ 120.0

HS-150BK

HS-150BE

HS-150GN

HS-150RD

HS-150WE

HS-150YW

150.0

95.0

90.0 ~ 150.0

HS-170BK

HS-170BE

HS-170GN

HS-170RD

HS-170WE

HS-170YW

170.0

108.0

94.0 ~ 170.0

HS-200BK

HS-200BE

HS-200GN

HS-200RD

HS-200WE

HS-200YW

200.0

127.0

110.0 ~ 200.0


cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans