پارس برق
پرینت
داکت 0101
واحد:mm


کد WxH
گنجایش سیم
(16-14 AWG)
طول
شیاردار ساده
8mm 4mm
AD-1X2 HD-1X2 SD-1X2 25 x 50 20 ~ 25 pcs 2M
AD-1X3 HD-1X3 SD-1X3 25 x 75 60 ~ 75 pcs
AD-1.5X1   SD-1.5X1 38 x 25 20 ~ 23 pcs
AD-1.5X2 HD-1.5X2 SD-1.5X2 38 x 50 60 ~ 70 pcs
AD-1.5X3 HD-1.5X3 SD-1.5X3 38 x 75 120 ~ 135 pcs
AD-2X1 HD-2X1 SD-2X1 50 x 25 25 ~ 45 pcs
AD-2X2   SD-2X2 50 x 50 80 ~ 90 pcs
AD-2X3 HD-2X3 SD-2X3 50 x 75 180 ~ 200 pcs
AD-3X2 HD-3X2 SD-3X2 75 x 50 180 ~ 200 pcs
AD-3X3 HD-3X3 SD-3X3 75 x 75 200 ~ 250 pcs
AD-3X4  

SD-3X4

75 x 100 240 ~ 300 pcs
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans